Ka gradu su okrenuti niski i protočni prostori tri fakulteta, podržavajući ideju o demokatičnosti ove nove gradske teritorije i njenoj namenjenosti kretanju i kontenplaciji, kako akademskih tako i svih ostalih građana. Oni su neutralni i mirni, nadovezujući se na rektangularnost okolnih gradskih blokova. Prvi plan ustvari je naglašeno porozan, propuštajući ulične tokove ka gornjem trgu i čvršćem, ali pokrenutom drugom planu, koji se naslanja na oblik i pokret prirodnog terena. Oslonac u funkcionalnom smislu je smeštajni sadržaj za studente, kome ovakva konfiguracija odgovara izvesnim stepenom potrebne intimnosti, uz istovremenu dominantnu poziciju u okviru kompozicije, koja omogućava vizure na grad i novi kompleks Univerziteta umetnosti. Takođe, ovakva dispozicija sadržaja ima svoju zasnovanost u situaciji visokog stepena uticaja tehnoloških faktora. U tom smislu, svi taženi elementi programa jednom svojom stranom oslonjeni  su na tehnički prostor ispod gornjeg trga, opremljen saobraćajnim i drugim rešenjima koja omogućavaju odvijanje svakodnevnog procesa života i rada u dva paralelna ciklusa, od kojih je jedan transparentniji, a drugi skriveniji jer podrazumeva invazivne aktivnosti, kao što su dopremanje i priprema materijala, kao i evakuacija otpada i sl.
Dakle, u ovako postavljenoj prostorno programskoj kompoziciji, prepoznaju se nekoliko karakterističnih tačaka i poteza koji kompleksu treba da obezbede markantnu fizionomičnost. Uz to, monumentalnost, kao pozitivna pretenzija ka sopstvenom maksimumu, sasvim je prirodna u ovakvim situacijama, jer se radi o objektima i prostoru koji obeležava epohu iodražava sposobnost zajednice da iskaže svoj graditeljski stav. Ukupna korisna površina kompleksa je oko 18000 m2..

koautori - Aleksandar Tomić, Dušan Stojanović, Mladen Krekić

stručni konsultanti -  Tatjana Janković Nedelkov, akademski slikar; Jovan Babić, akademski vajar

 
© 2024 agm.