Okosnica rešenja je modelovan pejzaž u ulozi kulturološkog iskaza – morfologija tla i sklopova kao i njihov položaj na lokaciji ne citiraju nasleđenu matricu već proizvode novi ambijentalni kvalitet gde se izgrađene strukture koncentrišu oko težišnih tačaka oslobađajući nivo tla kao ključan za kretanje korisnika i eksploataciju sadržaja.

Razumevanje istorije lokalnog tla se pojavljuje prvenstveno u formi sadržaja koji asociraju na tradiciju kulta tela, izraženu prostorima termi, banja i zabave. Navedene namene su unapređene savremenim pristupom sportu, rekreaciji, održavanju i unapređenju zdravlja.

Otvoreni sistem postavljanja građevina u prostoru, sinteza tla i sklopova, kao i primenjeni arhitektonski oblici, proizvod su nekoliko aspekata principa efikasnosti. Pomenuti aspekti se koncentrišu oko pet težišnih fenomena i to: toplotne energije, kvaliteta vazduha, kretanja, ambijentalnosti i metaforičnosti arhitektonskih sklopova.

Prostorni razmeštaj namena sledi tokove korisnika na lokaciji. Raspoloživi prostor je zoniran na tri dela na osnovu karaktera sadržaja i to: severni deo zauzima prostor Spa centra na koji se nadovezuje prostor Akvaparka dok se na južnom delu nalazi Hotel. Sva tri sadržaja su rešena kao slobodnostojeći korpusi povezani toplom vezom. Prostorna pauza (trg) između pomenutih podcelina predstavlja težište kompleksa i služi prostornoj orijentaciji korisnika.

Prostorni razmeštaj objekata takođe igra ulogu u likovnoj asocijativnosti kompleksa; grupisani u tri nezavisne celine, arhitektonski sklopovi oživljavaju jednu karakterističnu vedutu Panonije – usamljene salaše/majure okružene beskrajnom ravnicom.

saradnici: Predrag Živković dia, Milica Sekulić dia

konsultanti: termotehn. inst: Miodrag Marković dim; vodeni sistemi akvapark i spa: Miljan Đurić dig, Ognjen Prlja dig

SUPERPROSTOR LINK

 
© 2024 agm.