Konceptualno polazište je usklađivanje uticaja parametarskih i ne - parametarskih faktora koji uslovljavaju formiranje sklopova dečijih ustanova. Težište je, istovremeno, na veoma prisutnom tehnološkom aspektu energetske održivosti, koja podrazumeva korišćenje obnovljivih izvora i relativnu nezavisnost od opterećenih gradskih sistema. Formiran je sistem tipskih prostornih elemenata kojima se mogu graditi tipizirani sklopovi u velikom broju varijanti u odnosu na varijacije kapaciteta i uslove lokacije.
Gabariti su kompaktni. Funkcionalne šeme objekata podređene su prvenstveno orijentaciji prostora za grupni boravak dece, koji se razvijaju prema najpovoljnijim orijentacijama. Razuđeni delovi sklopova ka jugu iskorišćeni su za pozicije odgovarajućih tehnoloških elemenata, što za krajnji rezultat ima povoljan oblik objekta sa aspekta energetske efikasnosti.
Gde god je to bilo moguće, prednost je data humanom u odnosu na materijalno. Humana nota se gradi na redefiniciji elemenata programa, koja za cilj ima uspostavljanje prostornog događaja.

koautor - Aleksandar Tomić

 
© 2024 agm.